Köpvillkor, Retur, Integritet & Sektretesspolicy

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av Husprylar som är en del av E.M.A Group AB, organisationsnummer 559157-7068, om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan ”Konsumenten”) och E.M.A Group AB. Vid försäljning till Konsument tillämpar E.M.A Group AB de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Köp
Köp av Produkterna sker via www.emagroup.se. E.M.A Group AB träffar avtal om köp med Konsumenten först när E.M.A Group bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse till den e-postadress som angivits vid beställningen. E.M.A Group ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. E.M.A Group ingår endast avtal med kunder med leveransadress i Sverige. Konsumenten är bunden av en beställning som görs på www.emagroup.se genom att klicka på "Slutför köp". Därmed innebär beställningen en skyldighet att betala. För det fall att en Produkt i E.M.As sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vid dessa tillfällen kontaktas Konsumenten av E.M.A som informerar om detta.

Priser
Samtliga priser som anges på www.emagroup.se inkluderar mervärdesskatt (moms). E.M.A Group AB reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning samt eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning informeras Konsumenten alltid om detta och har då sin fulla rätt att ändra eller annullera sin beställning.

Betala
E.M.A Group erbjuder dig fakturabetalning, Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du E.M.As allmänna villkor.

Leverans & frakt
Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till E.M.A Group i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. E.M.A Group svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till E.M.A Group. Konsumenten ska stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen.

E.M.A levererar till kunder bosatta i Sverige och använder följande leveranssätt; med post, till utlämningsställe och hemleverans.

Varubrev - För mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda.

I dagsläget finns ingen möjlighet för leverans till öar som saknar broförbindelse. För möjlighet att lösa en frakt till öar, E.M.A Group AB har rätten att häva en order som är lagd med med sådan leveransadress.

Efter att order är lagd aviseras kunden inom 48th (vardagar) gällande leveransbesked som anger när varorna beräknas levereras till kund. Du som kund kommer att bli aviserad av E.M.A Group innan leverans och du får då närmare information om leveransdag och tid. Våra hemleveranser sker under dagtid om inget annat anges. För leveranser gäller transport fram till tomtgräns på körbar väg om inget annat anges. Om du bor i ett lägenhetshus levereras varorna till porten.

Vid mottagande av varorna ska kunden noggrant kolla produkten/erna innan leveransen kvitteras. Finns det synliga skador på emballage eller på produkten skall detta noteras på fraktsedeln och meddelas transportör innan du kvitterar den. Vi ställer ej av gods utan kvittens av kund eller för kundens räkning ansvarig mottagare. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs.


Leveransadresser
När varan har lämnat lagret går det inte att ändra leveransadressen. Därför är det extra viktigt att innan order genomförs och godkänns, se till att leveransadressen är helt korrekt.

Fraktkostnad


Ej mottagen order och Outlösta paket
Om Konsumenten ej är anträffbar vid avlastning av sin beställning debiteras denne för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Om detta sker kan Konsumenten komma att debiteras en avgift på 299 kr för kostnader hänförliga till E.M.As administration, frakt, returfrakt och hantering. Paket som inte har hämtats inom 14 dagar återsänds till E.M.A. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Leveranstid
Leveranstid för lagerförd vara är normalt 1-4 kalenderdagar (helgfri måndag till fredag) från det att E.M.A har bekräftat Konsumentens beställning via e-post. Om Konsumenten mot förmodan ej har mottagit ett leveransbesked bör Konsumenten kontakta E.M.A kundservice på 010-58 53 291 eller via Martin.Larsson@emagroup.se för att säkerställa att det inte blivit något fel med t ex aviseringen.

Leveransförseningar
Vid leveransförseningar informeras Konsumenten om möjligt alltid om dessa. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp ska ske genom att Konsumenten kontaktar E.M.A kundservice. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som E.M.A åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans ska Konsumenten bereda E.M.A skälig tid att fullgöra köpet.

Om avbeställning görs betalar E.M.A tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) senast 14 dagar efter att avbeställning har inkommit.

E.M.A rekommenderar Konsumenten att inte boka hantverkare innan Produkten mottagits och kontrollerats.

Transportskada
E.M.A ansvarar för Produkter som kan skadas eller kommer bort under transport till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten ska Konsumenten vända sig till E.M.A kundservice på 010-58 53 291 eller via Martin.Larsson@emagroup.se. E.M.A kundservice hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten måste anmäla eventuella transportskador till E.M.A snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador ska anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Konsumenten får inte använda den skadade Produkten. Produktens emballage ska behållas så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer ska ske enligt instruktion från E.M.A.

Ångerrätt
Konsumentens ångerrätt regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att meddela E.M.A om detta inom denna frist. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta E.M.A för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. E.M.A betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar efter att returen registrerats som mottagen eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka.

För att använda sig av ångerrätten ska Konsumenten alltid kontakta E.M.A innan Konsumenten returnerar en Produkt. Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten till E.M.A. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

Tillverkningsprodukt
Observera att ångerrätt ej gäller för tillverkningsprodukt eftersom denna är speciellt tillverkad utifrån Konsumentens specifikationer. Produkten kan alltså inte avbeställas efter det att beställningsprocessen påbörjats och ej heller returneras efter leverans. Om en Produkt definieras som Tillverkningsprodukt anges detta på avsedd produkts produktsida.

Returer
Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp gäller följande:

Använd den medskickade följesedeln vid eventuell retur. Notera orsak till retur. Om följesedeln är borttappad kontaktas kundservice på 010-58 53 291 eller via Martin.larsson@emagroup.se som skickar en följesedel via e-post.

Konsumenten har rättighet att undersöka varan innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt.

Vid retur står Konsumenten för returfrakten och returrisken för den ångrade Produkten, därför är det viktigt att Produkten inte kan komma till skada under returtransporten. Konsumenten rekommenderas att returnera ångrad Produkt i oskadad originalförpackning med tillhörande emballage.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver Konsumenten kunna påvisa köp och E.M.A rekommenderar att orderbekräftelse och betalningsreferens sparas som kvitto på köpet. E.M.A kan komma att debitera Konsumenten eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.

Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Dessa hämtas inte ut.


Reklamation
Alla Produkter som säljs på www.emagroup.se säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. I reklamationsärenden ska Konsumenten kontakta kundservice snarast möjligt på 010-58 53 291 eller via Martin.Larsson@emagroup.se så att E.M.A kan åtgärda felet. I reklamationsärenden gör E.M.A en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Vid de fall där en vara byts ut åligger det Konsumenten att returnera felaktig Produkt till E.M.A. Vid en godkänd reklamation kommer E.M.A skicka en fraktsedel till Konsumenten för returnering av Produkten. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av E.M.A. E.M.A har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att E.M.A har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om felet är av väsentlig betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet.

Konsumenten bör spara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten.

Felaktiga Produkter får inte monteras, då anses Konsumenten ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att Produkten ifråga är felaktig. Vid dessa fall kommer E.M.A att åtgärda felet.

Konsumenten bör inte boka hantverkare förrän kontroll gjorts att rätt Produkt har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver E.M.A, i den mån det är möjligt, fotodokumentation på skadan. Detta är för att kunna hantera Konsumentens reklamation på distans och snabbare ge Konsumenten hjälp i sitt ärende.

Sekretess
I samband med Konsumentens beställning godkänner Konsumenten att E.M.A lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten. E.M.A dokumenterar även viss kommunikation som E.M.A har med Konsumenten via telefon eller e-post för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av E.M.A. E.M.A kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Konsumenten rätt att få den information som E.M.A har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Konsumenten samtycker till att E.M.A lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp. E.M.A svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Konsumentens personuppgifter och tar heller inte ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Konsumenten.

I samband med konsumentens beställning godkänner konsumenten att E.M.A kan skicka information och reklam via kundens e-post. För mer information se Integritetspolicy.

Cookies
En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (25 juli 2003) ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

att webbplatsen innehåller cookies
vad dessa cookies används till
hur cookies kan undvikas
E.M.A använder cookies för att tekniskt följa på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen, mäta trafik, exponering och analys av marknadsföringsinsatser osv. Det går dock att göra inställningar på sin dator för att neka automatisk lagring av cookies.

Force Majeure
I händelse av omständigheter som står utanför E.M.A skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska E.M.A förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl Konsumenten som E.M.A rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Produkt- och Prisinformation
Alla bilder och ritningar ska ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion. E.M.A reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på www.emagroup.se. E.M.A reserverar sig även för att de produktbilder som visas på www.emagroup.se kan avvika med produktnamnet.

Övrigt
På dessa allmänna villkor ska svensk materiell rätt tillämpas. E.M.A följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

För frågor kring innebörden av E.M.A allmänna villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat som gäller köp eller beställning, ta kontakt med E.M.A kundservice via Martin.Larsson@emagroup.se eller på 010-58 53 291.

E.M.A besvarar samtliga mail inom 48 timmar på vardagar.


Integritetspolicy

Från och med den 25 maj 2018 kommer hela EU att ha en ny gemensam lag, GDPR (General Data Protection Regulation), om behandling och lagring av personuppgifter, som stärker skyddet för privatpersoner. Hos oss på E.M.A är din integritet viktig och vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har upprättat denna integritetspolicy så att du ska kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
1. Varför har vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som är möjligt.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post till dig som kund.
2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund och bara där det behövs för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. När du kontaktar oss, eller beställer något ger du oss dina personuppgifter och det är de vi behandlar, t ex:

    Namn
    Adress
    Telefonnummer
    E-postadress
    Födelsedatum

När du använder vår webbplats lagras information om din enhet som används för att motverka bedrägerier, lösa tekniska problem och förbättra användarvänligheten för alla kunder. Detta inkluderar:

    Cookies
    IP-adress
    Hänvisningsadress
    Data som identifierar vilken webbläsare och vilken version du använder

4. Dina rättigheter
Rätt till radering

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig som kund. För att återkalla samtycke kontaktar du: info@husprylar.se
Rätt till ändring

Du har rätt att begära rättning av dina uppgifter. Kontakta i så fall: info@husprylar.se så hjälper vi dig.

Rätt till information
Du har rätt att få ut personuppgifter vi har lagrade på dig i ett lättläsligt format. Kontaktar oss i så fall på: info@husprylar.se

Rätt till att slippa Marknadsföring
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för marknadsföring. Nyhetsbrev och riktade erbjudanden skickas endast till kunder. Varje nyhetsbrev från oss innehåller en möjlighet till avregistrering från vidare deltagande.
Klagomål

Kontakta oss på info@husprylar.se om du har några frågor eller klagomål för vår hantering av dina personuppgifter. Du kan också lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

5. Behandling av dina uppgifter

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt som utgår från att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter skall kunna komma åt dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter till andra parter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
5.1 När delar vi dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att enbart lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du uttryckligen har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi delar personuppgifter med:

    Tredjepartsleverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning. T ex för att hantera betalning, frakt samt distribuera e-post.
    Andra tredjeparter i den utsträckning som är nödvändigt för att följa svensk lag, tex myndighetsbegäran eller domstolsbeslut.

5.2 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig för att kunna försvara rättsliga anspråk och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Data för kundtjänstärenden och användarrecensioner, sparas normalt 6 månader efter avslutat ärende. För kundorder sparar vi den information som är nödvändig (namn, adress, epost) för bokföringen i upp till 8 år enligt bokföringslagen. Uppgifter som behövs för att genomföra ordern, följa upp och hantera eventuella återköp och reklamationer sparar vi i 2 år från ditt senaste köp.

6. Cookies
Vi använder cookies på hemsidan för att anpassa upplevelsen för dig som kund samt för att föra anonym statistik. Läs ovan.

7. Ansvar
Ansvaret för personuppgiftshantering bär Husprylar.se - E.M.A AB. Det innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.